VISION


I 2020 har Parterne omkring helhedsplanen formået at skabe en samarbejdsmodel, som kommer beboerne på Sjælør Boulevard og i Kgs. Enghave til gode ved at deres handle-muligheder til at skabe bedre trivsel og et rigere dagligliv for dem selv, er blevet styrket. Parterne har taget stilling til en eventuel forankring af vellykkede indsatser og aktiviteter
 
MISSION


Den boligsociale helhedsplan Fællesskaberne, arbejder med, og understøtter lokale indsatser, der imødekommer udfordringer med mange udsatte familier, høj kriminalitet, en ’restgruppe’ af unge, der ikke er i gang med uddannelse eller beskæftigelse eller ikke fuldfører den uddannelse, de har påbegyndt samt børn og unges lave tilknytning til foreningslivet. Formålet med indsatserne er at bidrage til at bryde den negative sociale arv og til at øge beboernes generelle tryghed og trivsel.
 
Familierne har fået en bedre forståelse for, hvordan de kan støtte børn og unge i deres opvækst og skolegang. Via familiekurser, rådgivning, småbørnsnetværk, bydelsmødreindsats, temamøder etc. har forældrene fået en viden, som sætter dem i stand til at tage ansvar for deres børns og unges dagligdag og fremtid.
 
Uddannelses- og beskæftigelsesniveauet for de 15-29 årige er blevet forbedret i 2020. Via et velfungerende samarbejde mellem UU, BIF og boligorganisationerne er flere unge blevet hjulpet til at træffe det rette valg i forhold til uddannelse. Samarbejdet med det lokale virksomhedsnetværk fungerer godt og der er indgået flere forpligtende aftaler om-kring fritidsjobs. Desuden har formidlingen af praktik- og lærepladser fundet sin form. Der er sat lommepengeprojekter i gang for de mest udsatte børn og unge med diagnoser eller plettede straffeattester samt de helt unge 13-14 årige, som det er svært at skaffe andre jobs til.
 
Der er blevet arbejdet med- og udviklet forskellige metoder til- at inddrage forældrene i børnenes og de unges skole og fritidsliv og flere børn og unge har fået et indholdsrit fritidsliv.
 
Beboernes fornemmelse af, at de bor et forholdsvis trygt sted, er blevet fremherskende. Eksisterende interne og brobyggende netværk er blevet styrket og videreudviklet, nye platforme for at mødes på tværs er blevet skabt og aktivitetsniveauet og kendskabet til hinanden i de enkelte boligområder har skabt bedre trivsel. Beboerne føler sig tryggere, fordi de kender deres naboer bedre. Indsatserne har desuden været med til at skabe boligområder, hvor beboerne har lyst til at engagere sig og hvor stemningen generelt er god, fordi beboerne har mulighed for at deltage i arrangementer på kryds og tværs.
 
I 2020 har udsatte beboere fået en forståelse for, hvordan de kan benytte kommunens tilbud og kontaktpersonordningen benyttes fortsat. Der er skabt bedre indgange for helhedsplanens medarbejdere til det kommunale system og helhedsplanen og kommunen har i fællesskab fået bedre kontakt til- og udviklet et godt samarbejde med- psykiatriens parter.